GRAND PRIX OPOLSZCZYZNY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ANDRZEJA BUŁY
1. PATRONAT:
Marszałek Województwa Opolskiego – Pan Andrzej Buła
2. ORGANIZATORZY:
– Opolski Związek Lekkiej Atletyki,
– WZ LZS w Opolu
– LZS KL Kotwica Brzeg
3. MIEJSCE I TERMIN:
Stadion Miejski w Brzegu, Park Wolności w Brzegu – 11 listopad 2022 r. – Piątek
4. KATEGORIE WIEKOWE i DYSTANSE:
                                             KOBIETY         MĘŻCZYŹNI
Dzieci młodsze –                 U12 600 m            600 m
Dzieci starsze –                   U14 1000 m          1000 m
Młodzicy –                           U16 1500 m          1500 m
Juniorzy młodsi –               U18 2000 m          3000 m
Juniorzy –                             U20 2000 m         3000 m
Bieg Seniorów                            2000 m          3000 m
UWAGA: W przypadku małej ilości zgłoszeń biegi mogą być łączone.
5. ZGŁOSZENIA:
Obowiązuje wyłącznie elektroniczny system zgłoszeń pod linkiem:
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do środy 06.11.2022 r. do godz. 24.00.
UWAGA!
Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów!!!
6. UCZESTNICTWO:
Do startu w zawodach uprawnieni są wszyscy zawodnicy reprezentujący kluby sportowe zrzeszone w OZLA i posiadające ważną licencję klubową PZLA oraz licencję zawodniczą na 2022 rok wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz zawodnicy niezrzeszeni i uczniowie szkół z województwa opolskiego.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie ważnego badania lekarskiego, za które odpowiedzialni są zgłaszający.
W kategoriach U12 i U14 warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie pisemnej zgody rodzica na udział w zawodach.
7. PUNKTACJA:
Miejsce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
Punkty 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
W Grand Prix zawodnicy punktują w/g powyższego klucza od 1 do 20 miejsca. Zwycięzcą w finale zostaje zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów.
Prowadzona będzie również klasyfikacja drużynowa, w której punktować będzie trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z danego klubu lub szkoły również w/g powyższego klucza.
8. NAGRODY:
Medale za miejsca I – III
Dyplomy za miejsca I – VI
Puchary w końcowej klasyfikacji drużynowej I – VI
Szkoła, która zdobędzie najwięcej punktów w klasyfikacji końcowej Grand Prix Opolszczyzny otrzyma puchar oraz sprzęt sportowy LDK!
9. INNE:
Propozycja programu minutowego:
10.00 Biuro zawodów (weryfikacja zgłoszeń i odbiór numerów startowych)
11.00 Otwarcie Mistrzostw
11.15 3000m M U18, U20 + Sen.
11.35 600m K U12
11.55 600m M U12
12.15 1000m K U14
12.30 1000m M U14
12.45 1500m K U16
13.05 1500m M U16
13.20 2000m K U18, U20 + Sen
13.45 Zakończenie zawodów
Zgodnie z Ustawą o Sporcie obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NNW należy do Klubu, który zawodnik reprezentuje. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych. Za aktualne badania zawodników są odpowiedzialni kierownicy ekip lub zgłaszający trenerzy-opiekunowie. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na trasie lub w szatni. Podczas biegów obowiązuje pomiar elektroniczny i każdy zawodnik otrzyma (zwrotny) numer startowy z czipem.
Uwaga! Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:
❖ zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach lub z udziału w ceremonii dekoracji medalowej,
❖ zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach,
❖ wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w Internecie przez Opolski Związek Lekkiej Atletyki i Polski Związek Lekkiej Atletyki,
❖ jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma objawów COVID-19,
❖ nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed udziałem w zawodach,
❖ został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.). ✓ Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem. ✓ Zawodnicy startujący w biegach przełajowych zobowiązani są do występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski). Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii W trakcie zawodów obowiązuje wszystkich dezynfekcja dłoni przy stoliku w okolicy startu i mety. Obowiązuje zakaz wchodzenia do biura zawodów z wyjątkiem kierowników ekip. Interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów. Kontakt telefoniczny: Stanisław Rosiński 609512712; Kazimierz Bodaszewski 695 380 823 Kontakt elektroniczny: sekretarz.ozla@op.pl ; kazimierz.bodaszewski@grupaazoty.com Propozycja programu minutowego: 10.00 Biuro zawodów (weryfikacja zgłoszeń i odbiór numerów startowych) 11.00 Otwarcie Mistrzostw 11.15 3000m M U18, U20 + Sen. 11.35 600m K U12 11.55 600m M U12 12.15 1000m K U14 12.30 1000m M U14 12.45 1500m K U16 13.05 1500m M U16 13.20 2000m K U18, U20 + Sen 13.45 Zakończenie zawodów