I.       CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Promocja Gminy Brzeg w Polsce i na świecie.
 3. Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych.

 

II.      ORGANIZATORZY BIEGU

–     LZS Klub Lekkoatletyczny Kotwica Brzeg,

–     Gmina Brzeg,

–     1 Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu,

–     Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,

–     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu,

 

III.      TERMIN I MIEJSCE

22.04.2017r. (Sobota), start o godz. 20:30 przed Zamkiem Piastów Śląskich w Brzegu.

 

IV.      LIMIT CZASU I KONTROLE

 1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:30min:00s, liczony od strzału startera (czas brutto).
 2. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:30min:00s. od strzału startera, zobowiązani                        są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani.
 3. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

 

 

V.      PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

 1. Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na 5-tym km Biegu.
 2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników.
 3. Punkty medyczne będą znajdowały się na 5-tym km Biegu oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

 

VI.      UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty.
 2. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 22.04.2017 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
 4. Warunkiem udziału w Biegu jest:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  2. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
  3. akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w biegu ulicznym pn. „Nocna Dycha”, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług LZS KL „Kotwica” Brzeg. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, zaś wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tych osób w Biegu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji „Nocna Dycha” i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.).
  5. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.
 5. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią

(w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie

Internetowej. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika. 

 1. Pakiety startowe będą wydawane w dniu 22.04.2017 r. w Biurze Zawodów w godzinach od 15:00 do 19:30.
 2. Szatnie, natryski oraz depozyt będą znajdować się w hali MOSiR w Brzegu przy ul. Oławskiej 2.
 3. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w specjalnie oznaczone torby,                 dostępne w punkcie depozytowym. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny oraz przebieg zawodów.
 • Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.
 • Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, który zostanie zamontowany w numerze startowym.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu poza szatniami, o których mowa w pkt 9 powyżej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.

 

VII.      ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej www.kotwicabrzeg.pl oraz www.datasport.pl.
 2. Organizator ustala limit pakietów na 1300 sztuk. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Gwarantowany pakiet otrzymują Uczestnicy, którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 1300 sztuk. Po wyczerpaniu limitu pakietów nie będzie możliwy ich zakup w Biurze Zawodów.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 07.04.2017 r. lub do wyczerpania limitu 1300 uczestników.

W dniu zawodów (tj. 22.04.2017 r.) zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania (jeżeli nie zostanie osiągnięty limit uczestników).

 1. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej i wpływ na konto Organizatora opłaty startowej.
 2. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
 3. Opłata startowa wynosi:

40,00 zł – pierwsze 200 zgłoszeń

50,00 zł – 201 – 800 zgłoszeń

60,00 zł – 801 – 1100 zgłoszeń

80,00 zł – 1101 – 1300 zgłoszeń

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 2. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu .

 

VIII.      KLASYFIKACJE I NAGRODY

Open Mężczyźni (nagrody finansowe)

1 miejsce – 1000zł

2 miejsce – 800zł

3 miejsce – 500zł

 

Open Kobiety (nagrody finansowe)

1 miejsce – 1000zł

2 miejsce – 800zł

3 miejsce – 500zł

 

DRUŻYNOWA

Skład : 4 osoby (w tym obowiązkowo min. 1 kobieta) – klasyfikacja na podstawie sumy miejsc zajętych przez 4 uczestników drużyny – zwycięża drużyna z najmniejszą liczbą punktów        (w przypadku takiej samej ilości punktów o wygranej decyduje lepsze miejsce kobiety)

 

Mężczyźni: (kategorie wiekowe)

 

M16 mężczyźni 16-19 lat

M20 mężczyźni 20-29 lat

M30 mężczyźni 30-39 lat

M40 mężczyźni 40-49 lat

M50 mężczyźni 50-59 lat

M60 mężczyźni 60-69 lat

M70 mężczyźni 70 lat i powyżej

 

 

 

 

 

Kobiety: (kategorie wiekowe) 

 

K16 kobiety 16-19 lat

K20 kobiety 20-29 lat

K30 kobiety 30-39 lat

K40 kobiety 40-49 lat

K50 kobiety 50-59 lat

K60 kobiety 60-69 lat

 

Mistrzostwa Służb Mundurowych w biegu na 10km o Puchar Dowódcy

1 Pułku Saperów w Brzegu z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych

Mężczyźni:

1-3 – do 30 lat (ur. do 1987 roku)

1-3 – 31 –  40 lat (ur. od 1986 do 1977 roku)

1-3 powyżej 40 lat (ur. od 1976 roku)

 

Kobiety:

1-3 do 35 lat (ur. do 1982 roku)

1-3 powyżej 35 lat (ur. od 1981 roku)

 

Najlepszy mężczyzna i kobieta z miasta Brzeg

 

Najstarszy zawodnik i zawodniczka.

 

Szczegółowa lista nagród za poszczególne klasyfikacje zostanie podana na 7 dni przed biegiem na stronie www.kotwicabrzeg.pl.

 

IX.      NAGRODY

 1. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet (miejsca 1-3) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-3), otrzymują nagrody finansowe.
 2. Zawodnik lub zawodniczka, który(a) zajął(a) miejsca 1 – 3 w kat. Open nie jest klasyfikowany(a) w kategoriach wiekowych.
 3. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:30min:00s od strzału startera, otrzymają medal.
 4. Wartość nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez Uczestnika osobiste konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką).

 

 

 

X.        FINANSOWANIE

 1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące.
 2. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje możliwość startu w Biegu oraz pakiet startowy.
 3. Istnieje możliwość otrzymania faktury lub dowodu wpłaty za wpisowe. Dane do faktury lub dowodu wpłaty należy wysłać na adres nocnadycha@wp.pl najpóźniej do dnia 19.04.2017 roku.
 4. Faktura lub dowód wpłaty należy odebrać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego.

 

 

XI.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 3. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu NordicWalking lub podobnych.

 1. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację

Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w niniejszym Regulaminie.

 

 

                                                                                                                             Organizator