1. CELE IMPREZY
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 3. Promocja Gminy Brzeg w Polsce i na świecie.
 4. Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych.

 

 1. ORGANIZATORZY BIEGU

–     LZS Klub Lekkoatletyczny Kotwica Brzeg,

–     Gmina Brzeg,

–     1 Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu,

–     Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,

–     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu,

 

 • TERMIN I MIEJSCE

14.04.2018r. (Sobota), start o godz. 20:30 przed Gimnazjum Piastowskim w Brzegu.

Meta przed Zamkiem Piastów Śląskich w Brzegu.

 

 1. LIMIT CZASU I KONTROLE
 2. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:30min:00s, liczony od strzału startera (pierwsze 50 miejsc czas brutto – pozostali czas netto).
 3. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:30min:00s. od strzału startera, zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani.
 4. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

 

 

 1. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE
 2. Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na 5-tym km Biegu.
 3. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników.
 4. Punkty medyczne będą znajdowały się na 5-tym km Biegu oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

 

 

 

 1. UCZESTNICTWO
 2. Impreza ma charakter otwarty.
 3. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 14.04.2018 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
 5. Warunkiem udziału w Biegu jest:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  2. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
  3. akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w biegu ulicznym pn. „3 Nocna Dycha w Brzegu”,          a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług LZS KL Kotwica Brzeg. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, zaś wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tych osób w Biegu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji „3 Nocna Dycha” i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.).
  5. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.
 6. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na hali MOSiR przy Oławskiej 2 w Brzegu podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego jest możliwość odebrania przez osobę trzecią. Warunkiem jest pisemna zgoda Uczestnika oraz jego dokument identyfikacyjny ze zdjęciem lub skan. Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.
 8. Pakiety startowe będą wydawane w dniu 14.04.2018 r. w Biurze Zawodów (hala MOSiR przy ul. Oławskiej 2 ) w godzinach od 15:00 do 19:30.
 9. Szatnie, natryski oraz depozyt będą znajdować się w hali MOSiR w Brzegu przy ul. Oławskiej 2.
 • Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w specjalnie oznaczone torby, dostępne w punkcie depozytowym. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny oraz przebieg zawodów.
 • Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu poza szatniami, o których mowa w pkt 9 powyżej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.

 

 • ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej www.datasport.pl.
 2. Organizator ustala limit pakietów na 1300 sztuk. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Gwarantowany pakiet otrzymują Uczestnicy, którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 1300 sztuk. Po wyczerpaniu limitu pakietów nie będzie możliwy ich zakup w Biurze Zawodów.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 31.03.2018 r.

W dniu zawodów (tj. 14.04.2018 r.) zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania (jeżeli nie zostanie osiągnięty limit uczestników).

 1. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej i wpływ na konto Organizatora opłaty startowej.
 2. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.
 3. Opłata startowa wynosi:

45,00 zł – od 1.12.2017 – 31.12.2017

50,00 zł – od 01.01.2018 – 28.02.2018

60,00 zł – 01.03.2018 – 31.03.2018

80,00 zł – w dniu zawodów

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 2. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018r. Warunkiem jest przestrzeganie instrukcji podyktowanych przez firmę datasport.

 

 • KLASYFIKACJE I NAGRODY

Open Mężczyźni

 

Open Kobiety

 

DRUŻYNOWA

Skład : 4 osoby (w tym obowiązkowo min. 1 kobieta) – klasyfikacja na podstawie sumy miejsc zajętych przez 4 uczestników drużyny – zwycięża drużyna z najmniejszą liczbą punktów        (w przypadku takiej samej ilości punktów o wygranej decyduje lepsze miejsce kobiety)

 

Mężczyźni: (kategorie wiekowe)

 

M20 mężczyźni 16-29 lat

M30 mężczyźni 30-39 lat

M40 mężczyźni 40-49 lat

M50 mężczyźni 50-59 lat

M60 mężczyźni 60-69 lat

M70 mężczyźni 70 lat i powyżej

 

Kobiety: (kategorie wiekowe) 

 

K20 kobiety 16-29 lat

K30 kobiety 30-39 lat

K40 kobiety 40-49 lat

K50 kobiety 50-59 lat

K60 kobiety 60-69 lat

 

Mistrzostwa Służb Mundurowych w biegu na 10km o Puchar Dowódcy

1 Pułku Saperów w Brzegu z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych

 

Mężczyźni:

1-3 – do 30 lat (ur. do 1988 roku)

1-3 – 31 –  40 lat (ur. od 1987 do 1978 roku)

1-3 powyżej 40 lat (ur. od 1977 roku)

 

Kobiety:

1-3 do 35 lat (ur. do 1983 roku)

1-3 powyżej 35 lat (ur. od 1982 roku)

 

Najlepszy mężczyzna i kobieta z miasta Brzeg

 

Najstarszy zawodnik i zawodniczka.

 

Szczegółowa lista nagród za poszczególne klasyfikacje zostanie podana najpóźniej 7 dni przed biegiem na stronie www.kotwicabrzeg.pl.

 

 1. NAGRODY
 2. Zawodnik lub zawodniczka, który(a) zajął(a) miejsca 1 – 3 w kat. Open nie jest klasyfikowany(a) w kategoriach wiekowych.
 3. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:30min:00s od strzału startera, otrzymają medal.
 4. Wartość nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. FINANSOWANIE
 2. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące.
 3. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje możliwość startu w Biegu oraz pakiet startowy.
 4. Istnieje możliwość otrzymania faktury lub dowodu wpłaty za wpisowe. Dane do faktury lub dowodu wpłaty należy wysłać na adres nocnadycha@wp.pl najpóźniej do dnia 04.2018 roku.
 5. Faktura lub dowód wpłaty należy odebrać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 3. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 4. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.

 1. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację

Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w niniejszym Regulaminie.

 

 

Organizator