I. CELE IMPREZY
– Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności
ruchowej.
– Promocja Gminy Brzeg oraz Powiatu Brzeskiego w Polsce i na świecie.
– Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych.
II. ORGANIZATORZY BIEGU
– LZS Klub Lekkoatletyczny Kotwica Brzeg,
– Gmina Brzeg,
– 1 Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu,
– Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
III. TERMIN I MIEJSCE
– 03.10.2020r. (Sobota)
– Start o godz. 18:30 przed Zamkiem Piastów Śląskich w Brzegu.
– Meta przed Zamkiem Piastów Śląskich w Brzegu.
Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do godz. 18.20 w wyznaczonych strefach startowych.
IV. UCZESTNICTWO
Impreza ma charakter otwarty.
Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 03.10.2020 r. ukończą 18 lat. Warunkiem udziału w Biegu jest:
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez Stronę Internetową
www.datasport.pl,
– wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
– akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyko wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w biegu ulicznym„5 Nocna Dycha w Brzegu”, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach fotograficznych, telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji marketingu produktów i usług LZS KL
Kotwica Brzeg. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji „5 Nocna Dycha” i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
Administratorem Danych Osobowych jest Ludowy Zespół Sportowy Klub Lekkoatletyczny Kotwica Brzeg z siedzibą w Brzegu 49-300 , przy ul. Armii Krajowej 10/3.

– wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej datasport.pl.
Organizator ustala limit pakietów na 1400 sztuk oraz 100 sztuk do dyspozycji Organizatora.
O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej.
Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Od momentu rejestracji uczestnik ma 72 godziny na uiszczenie opłaty.
Brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie z listy Uczestników. Gwarantowany pakiet otrzymują Uczestnicy, którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 1400 sztuk.
Po wyczerpaniu limitu pakietów nie będzie możliwy ich zakup w Biurze Zawodów.
Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej (datasport.pl) do dnia 25.09.2020 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników (1400).
W dniu 03.10.2020r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania (jeżeli nie zostanie osiągnięty limit uczestników). Płatności realizowane są przez indywidualnie generowane przelewy elektronicznie przy współpracy z firmą iMoje.
W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm, klubów sportowych, grup biegowych) wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy firmy, klubu lub nazwy grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt kapitana drużyny z Organizatorem przez maila
nocnadycha@wp.pl i podanie danych wszystkich członków grupy. Na podany przez kapitana drużyny adres mailowy przesłany zostanie indywidualny numer rachunku bankowego do jednorazowej wpłaty za członków drużyny.
Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.
Opłata startowa wynosi:
65,00 zł – do – 25.09.2020
100,00 zł – w dniu zawodów (jeżeli nie zostanie osiągnięty limit 1400 uczestników).
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią korona wirusa organizator zastrzega sobie zmianę terminu biegu na kolejny rok.
Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 25.09. 2020r. bez możliwości zmiany zawartości pakietu startowego. Warunkiem jest wyrażenie chęci do cesji na swoim profilu www.datasport.pl oraz przestrzeganie instrukcji
dyktowanych przez firmę data sport .
VI. ODBIÓR PAKIETÓW
Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na hali MOSiR przy ul. Oławskiej 2 w Brzegu podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
W przypadku klasyfikacji „Mundurowej” przy odbiorze pakietu należy okazać dokument/zaświadczenie potwierdzające przynależność do pracownika „Służb Mundurowych” tj. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja i Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Służby specjalne
typu: AW, ABW, Służba Celna, Służba Więzienna, Służba Leśna, Straż Miejska, Straż Marszałkowska oraz OSP.
W przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego jest możliwość odebrania przez osobę trzecią. Warunkiem jest pisemna zgoda Uczestnika (załącznik nr 1) oraz jego dokument identyfikacyjny ze zdjęciem lub kserokopia (do wglądu). Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej www.kotwicabrzeg.pl. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika (nawet w przypadku opłacenia i nie uczestniczenia w zawodach).
Pakiety startowe będą wydawane w dniu 02 i 03.10.2020 r. w Biurze Zawodów – hala MOSiR przy ul. Oławskiej 2
– 02.10.2020 w godzinach od 18:00 do 20:00,
– 03.10.2020 w godzinach 14:00 – 17.30.
Szatnie, natryski oraz depozyt będą znajdować się w hali MOSiR w Brzegu
przy ul. Oławskiej 2.
Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w specjalnie oznaczone torby, dostępne w punkcie depozytowym. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez
inną osobę. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny oraz przebieg zawodów.
Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu poza szatniami.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.
VII. LIMIT CZASU I KONTROLE
Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu znajduje się w numerze startowym).
Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:30min:00s, (pierwsze 50 miejsc czas brutto – pozostali czas netto).
Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:30min:00s. od momentu przekroczenia linii startu zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani.
Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, czynią tona własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
VIII. FINANSOWANIE
Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące.
W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje możliwość startu w Biegu oraz pakiet startowy. Istnieje możliwość otrzymania faktury za wpisowe. Kompletne dane do faktury lub dowodu wpłaty należy wysłać tylko i wyłącznie na adres nocnadycha@wp.pl najpóźniej do 27.09.2020roku. (Prośba o fakturę wysłana na inny adres mailowy nie będzie brana pod
uwagę). Faktura lub dowód wpłaty należy odebrać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego.( Nie ma możliwości wysłania faktury / dowodu wpłaty Pocztą Polską).
IX. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE
Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na 5-tym i na 8-mym km Biegu.
Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników.
Punkty medyczne będą znajdowały się na 5-tym km Biegu oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.
X. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Open Mężczyźni
Open Kobiety
DRUŻYNOWA
Skład : 4 osoby (w tym obowiązkowo min. 1 kobieta) – klasyfikacja na podstawie sumy miejsc zajętych przez 4 uczestników drużyny (kat. OPEN) – zwycięża drużyna z najmniejszą sumą miejsc (w przypadku takiej samej ilości punktów o wygranej decyduje lepsze miejsce kobiety).
Skład drużyny: Nieograniczona liczba osób.
Mężczyźni: (kategorie wiekowe)
M20 mężczyźni 18-29 lat
M30 mężczyźni 30-39 lat
M40 mężczyźni 40-49 lat
M50 mężczyźni 50-59 lat
M60 mężczyźni 60-69 lat
M70 mężczyźni 70 lat i powyżej
Kobiety: (kategorie wiekowe)
K20 kobiety 18-29 lat
K30 kobiety 30-39 lat
K40 kobiety 40-49 lat
K50 kobiety 50-59 lat
K60 kobiety 60-69 lat
Mistrzostwa Służb Mundurowych w biegu na 10km o Puchar Dowódcy
1 Pułku Saperów w Brzegu z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych
Mężczyźni:
1-3 – do 30 lat (ur. do 1990 roku)
1-3 – 31 – 40 lat (ur. od 1989 do 1980 roku)
1-3 powyżej 40 lat (ur. od 1979 roku)
Kobiety:
1-3 do 35 lat (ur. do 1985 roku)
1-3 powyżej 35 lat (ur. od 1984 roku)
Najlepszy mężczyzna i kobieta z miasta Brzeg.
Najstarszy zawodnik i zawodniczka.
XI. NAGRODY
Zawodnik lub zawodniczka, który(a) zajął(a) miejsca 1 – 3 w kat. Open nie jest klasyfikowany(a) w kategoriach wiekowych.
Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:30min:00s od strzału startera, otrzymają medal. Organizator nie przewiduje nagród finansowych.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC
Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
Niedozwolone jest korzystanie z kijków typu NordicWalking lub podobnych. Kategorycznie zabrania się poruszania po trasie Biegu ze zwierzętami.
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje
dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W związku z pandemią Koronawirusa termin 5 Nocnej Dychy może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w niniejszym Regulaminie.
Organizator