REGULAMIN 4 NOCNEJ DYCHY W BRZEGU

I.       CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Promocja Gminy Brzeg w Polsce i na świecie.
 3. Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych.

II.       ORGANIZATORZY BIEGU

–     LZS Klub Lekkoatletyczny Kotwica Brzeg,

–     Gmina Brzeg,

–     1 Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu,

–     Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

III.       TERMIN I MIEJSCE

 1. 13.04.2019r. (Sobota), start o godz. 20:30 przed Gimnazjum Piastowskim w Brzegu.

Meta przed Zamkiem Piastów Śląskich w Brzegu.

 1. Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do godz. 20.20 w wyznaczonych strefach startowych.

IV.       UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty.
 2. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 13.04.2019 r. ukończą 18 lat.
 3. Warunkiem udziału w Biegu jest:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  2. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
  3. akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyko wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych
   w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w biegu ulicznym
   „4 Nocna Dycha w Brzegu”, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach fotograficznych, telewizyjnych, radiowych, internetowych
   i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji
   i marketingu produktów i usług LZS KL Kotwica Brzeg. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji „4 Nocna Dycha” i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Administratorem Danych Osobowych jest Ludowy Zespół Sportowy Klub Lekkoatletyczny Kotwica Brzeg z siedzibą w Brzegu 49-300 , przy ul. Armii Krajowej 10/3.

 1. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.

V.         ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej datasport.pl.
 2. Organizator ustala limit pakietów na 1500 sztuk z czego 100 sztuk pozostaje w gestii Organizatora. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Gwarantowany pakiet otrzymują Uczestnicy, którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 1500 sztuk.
  Po wyczerpaniu limitu pakietów nie będzie możliwy ich zakup w Biurze Zawodów.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej (datasport.pl) do dnia 31.03.2019 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników (1500).

W dniach 12-13.04.2019r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania (jeżeli nie zostanie osiągnięty limit uczestników).

 1. Płatności realizowane są przez indywidualnie generowane przelewy elektronicznie przy współpracy z firmą Dotpay.
 2. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm, klubów sportowych, grup biegowych) wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy firmy, klubu lub nazwy grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt kapitana drużyny z Organizatorem przez maila nocnadycha@wp.pl i podanie danych wszystkich członków grupy. Na podany przez kapitana drużyny adres mailowy przesłany zostanie indywidualny numer rachunku bankowego do jednorazowej wpłaty za członków drużyny.
 3. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.
 4. Opłata startowa wynosi:

55,00 zł – od 01.12.2018 – 31.01.2019

60,00 zł – 01.02.2019 – 31.03.2019

80,00 zł – w dniu zawodów (jeżeli nie zostanie osiągnięty limit 1500 uczestników).

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 2. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2019r. bez możliwości zmiany zawartości pakietu startowego. Warunkiem jest wyrażenie chęci do cesji na swoim profilu www.datasport.pl, uiszczenie opłaty w wysokości 10 zł oraz przestrzeganie instrukcji dyktowanych przez firmę data sport .

VI.         ODBIÓR PAKIETÓW

 1. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na hali MOSiR
  przy ul. Oławskiej 2 w Brzegu podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.

W przypadku klasyfikacji „Mundurowej” przy odbiorze pakietu należy okazać dokument/zaświadczenie potwierdzające przynależność do pracownika „Służb Mundurowych” tj. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja i Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Służby specjalne typu: AW, ABW, Służba Celna, Służba Więzienna, Służba Leśna, Straż Miejska, Straż Marszałkowska oraz OSP.

 1. W przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego jest możliwość odebrania przez osobę trzecią. Warunkiem jest pisemna zgoda Uczestnika (załącznik nr 1) oraz jego dokument identyfikacyjny ze zdjęciem lub kserokopia (do wglądu). Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej www.kotwicabrzeg.pl. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika (nawet
  w przypadku opłacenia i nie uczestniczenia w zawodach).
 2. Pakiety startowe będą wydawane w dniu 12 i 13.04.2019 r. w Biurze Zawodów – hala MOSiR przy ul. Oławskiej 2

– 12.04.2019 w godzinach od 18:00 do 20:00,

– 13.04.2019 w godzinach 15:00 – 19:30

 1. Szatnie, natryski oraz depozyt będą znajdować się w hali MOSiR w Brzegu
  przy ul. Oławskiej 2.
 2. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w specjalnie oznaczone torby, dostępne w punkcie depozytowym. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator
  ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny oraz przebieg zawodów.
 4. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego
  w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione
  na trasie Biegu poza szatniami, o których mowa w pkt 8 powyżej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.

VII.     LIMIT CZASU I KONTROLE

 1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu znajduje się w numerze startowym).
 2. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:30min:00s, (pierwsze 50 miejsc czas brutto – pozostali czas netto).
 3. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:30min:00s. od momentu przekroczenia linii startu zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani.
 4. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.
 5. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, czynią to
  na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała
  lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

VIII.    FINANSOWANIE

 1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące.
 2. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje możliwość startu w Biegu oraz pakiet startowy.
 3. Istnieje możliwość otrzymania faktury za wpisowe. Kompletne dane do faktury
  lub dowodu wpłaty należy wysłać na adres nocnadycha@wp.pl najpóźniej do dnia 04.2019 roku.
 4. Faktura lub dowód wpłaty należy odebrać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego.( Nie ma możliwości wysłania faktury / dowodu wpłaty Pocztą Polską).

IX.     PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

 1. Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na 5-tym i na 8-mym km Biegu.
 2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników.
 3. Punkty medyczne będą znajdowały się na 5-tym km Biegu oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

X.      KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Open Mężczyźni
 2. Open Kobiety
 3. DRUŻYNOWA

Skład : 4 osoby (w tym obowiązkowo min. 1 kobieta) – klasyfikacja na podstawie sumy miejsc zajętych przez 4 uczestników drużyny (kat. OPEN) – zwycięża drużyna z najmniejszą sumą miejsc (w przypadku takiej samej ilości punktów o wygranej decyduje lepsze miejsce kobiety)

Skład drużyny: Nieograniczona liczba osób.

 1. Mężczyźni: (kategorie wiekowe)

M20 mężczyźni 18-29 lat

M30 mężczyźni 30-39 lat

M40 mężczyźni 40-49 lat

M50 mężczyźni 50-59 lat

M60 mężczyźni 60-69 lat

M70 mężczyźni 70 lat i powyżej

 1. Kobiety: (kategorie wiekowe)

K20 kobiety 18-29 lat

K30 kobiety 30-39 lat

K40 kobiety 40-49 lat

K50 kobiety 50-59 lat

K60 kobiety 60-69 lat

 1. Mistrzostwa Służb Mundurowych w biegu na 10km o Puchar Dowódcy

1 Pułku Saperów w Brzegu z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych

Mężczyźni:

1-3 – do 30 lat (ur. do 1989 roku)

1-3 – 31 –  40 lat (ur. od 1988 do 1979 roku)

1-3 powyżej 40 lat (ur. od 1978 roku)

Kobiety:

1-3 do 35 lat (ur. do 1984 roku)

1-3 powyżej 35 lat (ur. od 1983 roku)

 1. Najlepszy mężczyzna i kobieta z miasta Brzeg
 2. Najstarszy zawodnik i zawodniczka.

Szczegółowa lista nagród za poszczególne klasyfikacje zostanie podana najpóźniej 7 dni przed biegiem na stronie www.kotwicabrzeg.pl.

XI.       NAGRODY

 1. Zawodnik lub zawodniczka, który(a) zajął(a) miejsca 1 – 3 w kat. Open nie jest klasyfikowany(a) w kategoriach wiekowych.
 2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:30min:00s od strzału startera, otrzymają medal.

XII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika
  w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 3. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz
ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.

 1. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie
  na pieniądze.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w niniejszym Regulaminie.

Organizator